Publicam Hotararea nr. 145/02.06.2020 privind Regulamentul de regularizare a contributiilor anuale ale avocatilor la fondurile C.A.A

Descarcati Hotararea nr. 145 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 145 aici  image

adaugat la 27.04.2021

 


 

Publicam adresa nr. 41/02.06.2020 privind indemnizatia acordatata conform OUG 3212020 cu modificarile ulterioare

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 04.06.2020

 


 

Publicam Decizia nr. 4 a Consiliului C.A.A. privind aprobarea normelor pentru punerea in aplicare a Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 434 din 23.03.2019 referitoare la cotele de contributie la sistemul C.A.A.

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 02.05.2019

 


 

La solicitarea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor – CAA, publicam urmatoarele decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei:

DECIZIA nr. 311 din 8 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizare si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2001
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 810 din data de 2 septembrie 2004

Download DOCX / PDF

DECIZIA nr. 472 din 28 iunie 2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) si art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) si (5) si art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, precum si a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 573 din data de 28 iulie 2016

Download DOCX / PDF

 


 

Publicam adresa C.A.A. nr. 73 / 30.01.2018 transmisa Filialelor CAA privind situatia intervenita in comunicarea taloanelor lunare de pensie precum si cerinta privind transmiterea datelor necesare pentru intocmirea tabelelor lunare de pensii, pana la data de 25 a lunii pentru pensiile pe luna urmatoare.

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 01.02.2018

 


 

Proiectul de Statut al C.A.A. – proiect final din 15.07.2016 – primit de la Comisia de redactare a proiectului de Statut al C.A.A., care va fi supus dezbaterii si aprobarii in sedinta Consiliului UNBR din 27-28 iulie 2016

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 18.07.2016

 


 

Hotararea Consililului U.N.B.R. nr.76 din 2016 privind corelarea nivelului contributiei maxime cu valoarea venitului de referinta aferente perioadei aprilie 2013 - decembrie 2015

Descarcati fisierul aici  image

Descarcati fisierul aici  image

 


 
Hotararile adoptate de Consiliul UNBR din 14 decembrie 2013 privitoare la sistemul CAA

 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N T

 

Conf. art. 42 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatii membrii ai Baroului, au obligatia sa se asigure pentru raspundere profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei de avocat.
Conf. art. 231 din Statutul profesiei de avocat, asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie 2013 pentru anul 2014. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului pana cel tarziu ( 28 decembrie 2013).
Consiliul Baroului, avand in vedere zilele libere de la sfarsitul anului termenul se prelungeste pana la 9 ianuarie 2014.
Neindeplinirea acestei obligatii atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru anul 2014, cu consecintele acestei masuri.

D E C A N,
AV. Nicolae-Eugen Baier


 
ANUNT

A N U N T

   Potrivit art.22 al. 4 din Statul Casei de Asigurari a Avocatilor si potrivit Hotaririi Consililui U.N.B.R. nr.650/15.12.2012 :
Art.1

   (1) Avocatii ale caror contributii achitate la sistemul CAA se situeaza sub limita maxima prevazuta de Statutul CAA , sunt obligati sa depuna la Filiala pina la finalul anului urmator celui pentru care s-au achitat contributiile, declaratia finala ( decl.200 ), vizata de organul fiscal,pentru a putea fi confruntate cu declaratiile in temeiul carora au fost achitate contributiile la sistemul CAA.
   (2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alineatul precedent constituie abatere disciplinara.

Fata de cele de mai sus , avem rugamintea ca pina la data de :
   - 31 martie 2013 - sa prezentati declaratia 200 aferenta anului 2011,
   - 30 iunie 2013 – sa prezentati declaratia 200 aferenta anului 2012.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL BAROULUI SIBIU
CONSILIUL DE CONDUCERE AL FILIALEI SIBIU

 

Actualizat la 12.02.2013


 
HOTARAREA Consiliului U.N.B.R. nr. 650 din 15 decembrie 2012 privind unele masuri de disciplinare a incasarii contributiilor la sistemul C.A.A. si de verificare a corectitudinii declaratiilor in temeiul carora aceste contributii se incaseaza.

UNIUNEA NAtIONALa A BAROURILOR DIN ROMaNIA

Consiliul Uniunii
HOTaRaREA nr. 650
15 decembrie 2012

in conformitate cu dispozitiile art. 66 lit. r) din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata,
tinand cont de concluziile proceselor verbale de control prezentate de Casa de Asigurari a Avocatilor (C.A.A.), in sedinta Comisiei Permanente din 17 – 18 noiembrie 2012,
Constatand existenta unor dificultati de ordin financiar la unele din filialele C.A.A., determinate de cuantumul scazut al contributiilor la sistemul C.A.A., si de intarzierile la incasare ale acestora,
Luand act de propunerile formulate de membrii Comisiei Permanente privind necesitatea luarii unor masuri de disciplinare a incasarii contributiilor la sistemul C.A.A. si de verificare a corectitudinii declaratiilor in temeiul carora aceste contributii se incaseaza,
Consiliul U.N.B.R., intrunit in sedinta din data de 15 decembrie 2012,

HOTaRasTE:

Art. 1. - (1) Avocatii ale caror contributii achitate la sistemul C.A.A. se situeaza sub limita maxima prevazuta de Statutul C.A.A. sunt obligati sa depuna, pana la finalul anului urmator celui pentru care s-au achitat contributiile, declaratia finala si decizia finala de impunere, pentru a putea fi confruntate cu declaratiile in temeiul carora contributiile la sistemul C.A.A. au fost achitate.
(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alineatul precedent constituie abatere disciplinara.
Art. 2. – Filialele C.A.A. vor transmite trimestrial la C.A.A. situatia datoriilor la sistem, evidentiata pe fiecare debitor in parte.
Art. 3. – (1) La nivelul Consiliului U.N.B.R. se constituie un corp de control, format din membri ai consiliului, care va intreprinde verificarile necesare asupra modului in care legislatia in materia contributiilor la sistemul C.A.A. este respectata atat de avocati cat si de structurile din cadrul sistemului.
(2) Corpul de control va proceda si la verificarea grilelor de salarizare/indemnizare a personalului din cadrul filialelor C.A.A. si a organigramelor filialelor, prezentand Consiliului U.N.B.R. situatiile constatate la nivelul fiecarei filiale a C.A.A..
Art. 4. – Prezenta decizie se comunica C.A.A. si barourilor, care o vor aduce la cunostinta avocatilor si a filialelor C.A.A.

PREsEDINTE ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Actualizat la 17.01.2013


 
Decizie interpretativa acordare ajutor crestere copil si contributii aferente

Descarcati fisierul aici

Actualizat la 24.03.2011


 

 
Control C.A.A. - click pe imagine pentru dimensiunea reala

image


 
Statutul C.A.A. (extras)

ART. 27
  (1) Plata contributiei lunare pentru asigurarile sociale, se va efectua de catre avocati la filiala, in primele 25 zile ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face plata.
  (2) Depasirea termenului de plata, atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere, aplicata la suma datorata, in cuantumul prevazut in statutul profesiei de avocat.
ART. 28
  (1) Neplata totala sau partiala a contributiei lunare de asigurari sociale catre sistemul propriu de asigurari sociale al avocatilor timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor atrage suspendarea calitatii de avocat a membrului CAA, in conformitate cu prevederile art. 27 lit. c) Din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
  (2) Masura suspendarii se dispune de Consiliul baroului din care face parte avocatul in conditiile legii si ale Statutului Profesiei.
  (3) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, la cererea consiliului filialei C.A.A., in prima sedinta a consiliului baroului dupa sesizarea sa de catre consiliul filialei C.A.A. sau din oficiu.6
ART. 29
  (1) Nedeclararea corecta a veniturilor lunare brute din profesie sau refuzul prezentarii la controlul efectuat de catre organele de control desemnate ale sistemului de asigurari, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform art. 73 din Legea 51/1995 republicata.
  (2) Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de catre organele de control desemnate ale sistemului de asigurari sociale, constituie abatere disciplinara si determina suspendarea calitatii de avocat in conditiile art. 28 alin. (2) si (3) din prezentul Statut. Masura suspendarii inceteaza de drept la data prezentarii actelor la control


 
Legea 51/1995 (extras)

ART. 27
Calitatea de avocat este suspendata:
  a) in caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari;
b) pe perioada interdictiei de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara;
  c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor;
  d) in cazul in care avocatul nu face dovada ca a frecventat formele de pregatire profesionala continua, in perioada celor 3 ani anteriori actualizarii licentei de exercitiu al profesiei, in conditiile prevazute de statutul profesiei.


 
Statutul profesiei de avocat (extras)

ART. 222
  (1) Potrivit Legii, avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor.
  (2) Cuantumul, termenul de plata a taxelor si contributiilor prevazute la alineatul precedent se stabileste prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R., si se aduce la cunostinta avocatilor inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acesteia. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R. care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A. .
  (3) La stabilirea contributiei avocatilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua in considerare contributia la formarea bugetului U.N.B.R. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaza lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., in contul special constituit in acest scop.
  (4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere, in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere, aplicat la suma datorata.